זנב הריבוע
בנה סידרה באורך מכסימלי שאיברה הראשון הוא ריבוע של מספר חד סיפרתי, וכל איבר בסידרה הוא ריבוע, אשר מתקבל מהאיבר הקודם על ידי תוספת סיפרה אחת בראש המספר.
לדוגמה: 1,81,...