חמישיות
הוסף קו אחד בלבד כדי שהשוויון אכן יהיה נכון !