יושר בארבעה קודקודים
ארבעה משולשים ישרי זווית חופפים הוספו לריבוע כמתואר בציור.
הוכח כי ארבעת קדקודי המשולשים נמצאים על ישר אחד.