11 פחות 1 והערך אחד!
קבוצה בת 11 מספרים טבעיים היא בעלת התכונה הבאה:
כל 10 מספרים מתוכה ניתן לחלק לשתי קבוצות בנות 5 מספרים, שסכום המספרים בכל קבוצה שווה.
הוכח כי כל 11 המספרים שווים!