מסלול ללא תיקול

בציור הבא מודגם טיול של פרש בלוח שח של 4*4 משבצות,
הטיול הארוך ביותר האפשרי כך שהקטעים המייצגים את דילוג
הפרש אינם חותכים זה את זה בפנימם.
אורך מסלול זה הוא: 5
מצא מסלול ארוך ביותר (ללא חיתוכים) בלוחות 5*5 ,6*6 .

בלוח 5*5 :
בלוח 6*6 :