קשרי שכנים

מקם בעיגולים שבשרטוט את כל הספרות 0-9 כל ספרה פעם אחת, כך שסכום שכני כל ספרה מובא בטבלה הבאה. מה נמצא בעיגול האדום?
סכום השכנים ספרה
9 0
2 1
22 2
20 3
15 4
3 5
14 6
14 7
13 8
9 9


תשובה: