זוג או פרט
  אלול תשס"א    
יש להציב ספרות בתרגיל שלפניך - ספרות זוגיות במקום כל אחת מאותיות זוג, וספרות אי זוגיות במקום כל אחת מאותיות פרט, כך שיתקבל שוויון.
נתון שספרות המלה פרט מהוות סדרה חשבונית. מה ערכו של פרט ?
ז ו ג
א ו   +
____
פ ר ט


תשובה: