זהויות מכוונות
  כסלו תשס"ג   
כל אחת מהרצועות שלפניך מכילות ארבעה מספרים או סימני חשבון.
הפוך- מלמעלה למטה- חלק מהן, החלף במידת הצורך את סדרן, כך שתתקבלנה ארבע זהויות:

כתשובה, החזר את אותיות הרצועות ואת מיקומן משמאל לימין, ציין אם היא צריכה להיות הפוכה או לא.
הרצועה הראשונה משמאל: האם היא צריכה להיות הפוכה?
הרצועה השנייה משמאל: האם היא צריכה להיות הפוכה?
הרצועה השלישית משמאל: האם היא צריכה להיות הפוכה?
הרצועה הרביעית משמאל: האם היא צריכה להיות הפוכה?
הרצועה החמישית משמאל: האם היא צריכה להיות הפוכה?