משלוש 6 יוצא 20
בעזרת שימוש בספרה 6 שלוש פעמים, ובשימוש בסמלים מתמטיים כרצונך, עליך להגיע ל-20.