עצור ופתור
כמה אפסים מסיימים את המספר !30 ?

( !n קרי "n עצרת" הוא מכפלת כל הטבעיים עד n : n! = 1*2*3* ... * n)תשובה: