כוחות החוש החישוב והחשיבה
בכוח החוש ובכוח החשב בל תכחש
ופענח את חידת הכפל:

כפל
      x
חד
____
כחוש
  כחשב
______
כשחכב
                      x

________________

       
____________________