שנים-עשר מי יודע?
ויאמר אבימלך אל נערו:
"שא רגלך המעיינה ובידך כדים שניים, המחזיקים תשעה לוגין וחמישה לוגין מים. והיה אם תשכיל והבאת למלכך תרי-עשר לוגין - אל תרבה ואל תמעיט - ויצאת לחופשי חינם. אל תפל דבר מכל אשר דיברתי".
וישא הנער את רגליו...