חלוקה בתנאי
על הלוח שלפניכם הונחו ארבע אבנים כמתואר.
יש לחלק את הלוח ל-4 חלקים [ע"י צביעה ב-4 צבעים שונים] כך שיתקיימו התנאים הבאים:
א. כל ארבעת החלקים חופפים
ב. החלקים עשויים מקשה אחת וקווי הגבול עוברים לאורך המשבצת
ג. כל אחד מהחלקים מכיל אבן אחתניתן לשנות צבע משבצת צבועה ע"י צביעה נוספת בצבע אחר.
ואם התיאשתם... לחצו על "פתרון" ,כדי להתחיל מההתחלה לחצו על "אתחול".